Gobhi ka pakora

Cauliflower pakora or गोभी का पकोड़ा

Gobhi ka pakora

This is the King of Punjabi snacks:

The ubiquitous गोभी का पकोड़ा।

Comments